Câu hỏi ôn tập thi viết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. TTHCM là gì? Hiện nay, Đảng ta đặt ra yêu cầu gì đối với việc học tập và làm theo TTHCM? Liên hệ bản thân đồng chí?
  2. Vì sao độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là nội dung cốt lõi trong TTHCM? Đảng và nhân dân ta thực hiện tư tưởng này như thế nào trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta? Liên hệ bản thân đồng chí?
  3. TTHCM về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại? Bài học này có ý nghĩa như thế nào đối với Đảng và nhân dân ta hiện nay? Liên hệ bản thân đồng chí?
  4. Những nội dung cơ bản trong TTHCM về xây dựng ĐCSVN? Trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, Đảng ta đã vận dụng tư tưởng này như thế nào? Liên hệ bản thân đồng chí?
  5. TTHCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân? Đảng ta đã vận dụng tư tưởng này như thế nào để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân hiện nay ở nước ta? Liên hệ bản thân đồng chí?
  6. TTHCM về dân vận? Làm thế nào để phát huy tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh vào công tác vận động quần chúng hiện nay? Liên hệ bản thân đồng chí?
  7. TTHCM về đạo đức cách mạng? Vì sao hiện nay Đảng ta chủ trương tích cực học tập, nỗ lực làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Liên hệ bản thân đồng chí?
  8. TTHCM về văn hóa? Phân tích Đảng ta đã vận dụng tư tưởng văn hóa của Hồ Chí Minh như thế nào để đề ra mục tiêu xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần xã hội? Liên hệ bản thân đồng chí?
  9. Trước đòi hỏi của thực tiễn hiện nay trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới CNXH, Đảng ta cần làm gì để tiếp tục học tập, vận dụng, bổ sung những giá trị mới cho TTHCM? Liên hệ bản thân đồng chí?
  10. Phân tích những giá trị bền vững trong TTHCM đã được Đảng ta xác định và cần phải làm gì để TTHCM tiếp tục thấm sâu vào trong thực tiễn cách mạng VN? Liên hệ bản thân đồng chí?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét